7440 sayılı yapılandırma kanunu

7440 sayılı yapılandırma kanunu

Bülten : 2023 / 07     

Tarih  : 13 Mart 2023

Konu  : 7440 sayılı yapılandırma kanunu

Değerli paydaşımız;

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.     KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

A.    VERGİ YÖNÜYLE

a)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2022 son geçici vergi dahil değildir)

b)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

c)     VUK kapsamına giren 31.12.2022 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

d)     İdari para cezaları,

e)     6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan aslı ve Fer’i amme alacakları,

f)      İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı.


 

B.    SGK YÖNÜYLE

a)     2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin 4/1-a,b ve statüsünde; Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

b)     31.12.2022 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

c)     31.12.2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

d)     2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı

e)     Genel sağlık sigortası (60/g) kapsamında tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk eder. Bu borçlarını da 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’im alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

2.     KAPSAMA GİREN DÖNEMLER

31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemler

 

3.     YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ

31 Mayıs 2023 tarihine kadar bağlı bulunulan Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü veya elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.

 

4.     YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ

İlk taksit son ödeme günü 30 Haziran 2023’tür. Diğer taksitler, ilk taksiti takip eden her iki ayda bir ödenecektir. Son ödeme günü resmi tatile rastlayan durumlarda, tatili izleyen ilk iş günü sonuna kadar ödeme yapılabilir.

 

5.     YAPILANDIRMA KATSAYILARI

·       Peşin ödemelerde katsayı uygulanmaz

·       On iki eşit taksit için 1,09

·       On sekiz eşit taksit için 1,135

·       Yirmi dört eşit taksit için 1,18

·       Otuz altı eşit taksit için 1,27

·       Kırk sekiz eşit taksit için 1,36

·       Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılabilir, ancak daha uzun sürede ödeme yapılamaz

 

6.     YAPILANDIRMADA İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

·       İlk iki taksit tam ve süresinde ödenmelidir.

·       Bir takvim yılında üç veya daha az taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma

bozulmaz. Ancak, eksik veya ödenmeyen taksitlerin, son taksitin dahil olduğu ayın sonuna kadar gecikme zammıyla beraber ödenmesi gerekmektedir.

·       Taksit tutarının %10unu aşmamak şartıyla 20 TL’ye kadar yapılan eksik ödemler yapılandırmayı bozmaz.

·       6183, 7256 ve 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam edenler talep etmeleri halinde 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabilirler.

 

7.     MATRAH ARTTIRIMI

Mükellefler, 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 yılı için %25 ve 2021 yılı için %20 oranından az olmamak üzere gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırarak ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

8.     DİĞER DÜZENLEMELER

·       Depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenleri tarafından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mevcut ücret, prim ve ikramiyelere ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 TL’yi geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmez, gelir ve damga vergisi kesilmez.

·       2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile kurumlar vergisi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında ek vergi hesaplanır.

·       4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yer alan %75” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre %100” şeklinde değiştirilmiştir.