SGDP 5 Puanlık indirim

SGDP 5 Puanlık indirim

Bülten : 2023 / 09      

Tarih  : 18 Nisan 2023

Konu  : SGDP 5 Puanlık indirim

Değerli paydaşımız;

            7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3 Mart 2023 tarihinden sonra emekli olanların aynı işverence işe alınması halinde SGDP işveren hissesinde 5 puanlık indirim yapılacağı hüküm altına alınmış buna istinaden SGK uygulama esaslarına açıklık getirmek için 2023/19 sayılı Genelgeyi yayınlamıştır.

            Söz konusu destekten yararlanabilmek için;

·         03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

·         Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

·         İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

·         Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

·         Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

·         İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

·         Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

            Dikkat edilecek hususlar:

1.      Teşvik tanımlama işlemi; e-SGK/ İşveren/ İşveren Sistemi / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

2.      İşten ayrılış tarihi takip eden 30 gün ifadesinde, son günün hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününe uzama yapılmayacaktır.

3.      08 koduyla verilen işten ayrılış bildirgesindeki işyeri sicil numarası ile, SGDP kapsamında yapılan işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının aynı olması gerekmektedir.

4.      Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin olduğu durumlarda (işyeri sicil kodunun son 3 hanesinde yer alması gerekiyor) diğer şartların da var olması halinde, alt işverenin işçisinin ana işyerinde işe başlaması veya ana işyeri işçisinin alt işverende işe başlaması halinde de destekten faydalanılabilecektir.

5.      Aynı anda birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, tüm işyerlerinden 08 koduyla düzenlenecek işten ayrılış bildirgesinden sonra 30 gün içerisinde tekrar aynı işyerlerinde SGDP kapsamında işe başlamaları halinde söz konusu destekten tüm işyerleri faydalanabilecektir.

6.      Destekten yararlanmada herhangi bir süre sınırı bulunmamakla beraber, işten ayrılış bildirgesi düzenlendiğinde genel olarak destek sona erer. Aynı işyerinde tekrar SGDP kapsamında giriş yapılsa bile destekten faydalanılamaz.

7.      08 koduyla işten ayrılış bildirgesinin verildiği işyerinden ayrılarak 30 gün içerisinde farklı bir işveren yanında çalışmaya başlayanlar için destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Ancak; söz konusu kişinin SGDP kapsamında işe girdiği farklı işyerinden ayrılarak 08 koduyla işten ayrılışının verildiği (emekli olmak için ayrıldığı) işyerinde tekrar işe başlaması halinde destekten faydalanılabilecektir.

8.      İşyerinin farklı bir SGM alanına naklolması, işyerinin devri ya da intikali, birleşmesi hallerinde destekten faydalanılmaya devam edilecektir.

9.      Yurtdışına götürülen işçiler için destekten faydalanılması mümkün değildir.

10.  Geçici 20nci madde sandıklarının destekten faydalanması mümkün değildir.